BIP

Dodatkowy katalog plików: logo/bip.png

Gdańska Galeria Miejska
ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk
tel/fax 58 304 98 54, mail: office@ggm.gda.pl
www.ggm.gda.pl
NIP: 583 306 00 98  REGON 220754852GGM jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym. GGM jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 11/09. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Organizatorem Gdańskiej Galerii Miejskiej jest Gmina Miasta Gdańska. Nadzór nad Gdańską Galerią Miejską, związany z pełnieniem funkcji Organizatora, sprawuje Prezydent Miasta Gdańsk.

Sekretariat i biura galerii czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 znajdują się przy ulicy Ogarnej 27/28 lok. 6, 80-826 w Gdańsku. 

Podmiot publikujący: Gdańska Galeria Miejska
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Piotr Stasiowski
Osoba publikująca: Justyna Majzel-Zacha
Główna Księgowa: Katarzyna Bocheńska
Data publikacji 9 stycznia 2017
Dziennik zmian

· Ogłoszenia
· Statut (plik pdf)
· Zamówienia publiczne
· Protokoły Posiedzeń Rady Programowej
· Kontrole
· Instrukcja kancelaryjna (plik pdf)
·
Program Kadencyjny GGM na lata 2018 - 2023 (plik pdf)
· Odpis skrócony z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury (plik pdf)

www.bip.gov.pl
www.ggm.gda.pl